Firma Meble Frączyk, z siedzibą w 97-501 Ładzicach, ul. Leśna 15a („Firma”) niniejszym, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, posiadanych w związku ze świadczeniem usług wykonania mebli:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem
Państwa danych osobowych, pozyskanych na potrzeby świadczenia usług
doradztwa w sprawie wykonania, wykonania i montażu mebli oraz przygotowania projektu, jest Firma z siedzibą w 97-501 Ładzicach, ul. Leśna 15a.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się kontaktować:
Telefonicznie pod numerem: +48 606 322 152 lub pod adresem mailowym: meblefraczyk@op.pl
Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby Firmę.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY SPÓŁKI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU:

 • Świadczenia usług doradztwa w sprawie wykonania, wykonania i montażu mebli oraz przygotowania projektu;
 • Ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową/świadczonymi usługami doradztwa w sprawie wykonania, wykonania i montażu mebli oraz przygotowania projektu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego
wynikającego z Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. w
Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 tj. ze zm.) oraz innych ustaw związanych z
dokonywaniem czynności w ramach udzielanej pomocy prawnej;

 • Niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy, w tym przechowywanie danych
  dla celów archiwalnych oraz zapewnienie prawidłowości rozliczeń,
  wykazania spełnienia przez Firmę obowiązków wynikających z
  przepisów prawa;
 • Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora; Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
  dochodzenia przez niego roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Państwa dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in.
sądom i organom państwowym).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług, biurom informacji
gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji
należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, a
zwłaszcza obowiązku przechowywania danych pozyskanych w celu stosowania
środków bezpieczeństwa finansowego.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania
lub usunięcia.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Firmą.
Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu wykonywania umowy
/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje
Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji
otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z
przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w
dowolnym czasie.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

PRAWO DO SPRZECIWU

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo
znaleźliście.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W
przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych poza EOG, dane
będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi
są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone
przez Komisję Europejską.

INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji usług zleconego doradztwa prawnego.

UWAGA

Wszelkie Państwa prawa, opisane powyżej, mogą być ograniczone obowiązkami i interesami Administratora, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, chroniących interesy prawne o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, dotyczących ochrony danych osobowych.

Meble Frączyk